دئیسم چیست؟

دِئیسم یک دین نیست یک مکتب فکری یا ایدئولوژی  است از مفهوم دئیسم برداشت‌های متفاوت صورت گرفته است ایان باربور می‌نویسد دئیسم یعنی اعتقاد به اینکه عقل انسان می‌تواند بدون توسل یا تکیه به الهام، وحی و تعهد به مذهب، به وجود خداوند آگاهی و اذعان داشته باشد میرچا الیاده در دایره المعارف دین می‌گوید دئیسم در معنای اصلی‌اش به معنای اعتقاد به خدای یگانه و نوعی عمل دینی است که تنها بر عقل طبیعی (نه وحی فوق طبیعی) استوار است فرهنگ انگلیسی آکسفورد دئیست را چنین تعریف می‌کند کسی که بنا به گواهی عقل، به وجود خدا اذعان دارد، ولی دین وحیانی را انکار می‌کند دِئیسم یک دین نیست یک …

اشتراک گذاری